A N U N Ţ LA FUNCȚIA DE DIRECTOR LA CENTRUL CULTURAL MULTIFUCȚIONAL

ANUNȚ

ANUNȚ!!!

A N U N Ţ LA FUNCȚIA DE DIRECTOR LA CENTRUL CULTURAL MULTIFUCȚIONAL

Primăria Com. Geamăna, în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Centrului cultural multifuncțional, aprobat prin Decizia Consiliului com. Geamăna nr.1/6 din 16.02.2024, Regulamentul Centrului cultural multifuncțional, aprobat prin Decizia Consiliului com. Geamăna nr.5/8 din 14.06.2023, Regulamentului de organizare și funcționare a casei de cultură, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 83 din 22.02.2023, în vigoare din 16.03.2023,

ANUNŢĂ:

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de director al Centrului cultural multifuncțional, subdiviziunea Consiliului comunal Geamăna.

II. Scopul general al funcţiei:Promovarea și realizarea politicii culturale a statului în domeniul culturii. Asigurarea dezvoltării și funcționării eficiente a instituției de cultură și artă. Promovarea politicii de stat în domeniul tineretului, asigurarea drepturilor fundamentale a tinerilor. Organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice, educative, turistice, de agrement și alte servicii prioritare pentru comunitate.

III. Sarcinile de bază:

 1. Organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice, educative, turistice, de agrement și alte servicii prioritare pentru comunitate;
 2. conservarea, protejarea, transmiterea și punerea în valoare a patrimoniului cultural;

3) stimularea creativității și talentului;

4) dezvoltarea industriilor creative;

5) identificarea necesităților culturale ale populației;

6) creșterea gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

7) promovarea valorilor și autenticității creației artistice contemporane și artei interpretative din toate genurile: muzică, coregrafie, teatru, artă plastică, artizanat etc.;

8) revitalizarea și dezvoltarea meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică;

9) marcarea prin activități/acțiuni cultural-artistice a celor mai importante evenimente locale, naționale și internaționale;

10) formarea culturală a populației;

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 4. să aibă capacități de utilizare a calculatorului în vederea elaborării unor lucrări/proiecte și  de utilizare a internetului;
 5. să aibă capacitatea de a acorda asistenţă metodologică de specialitate şi capacitatea de implicare nemijlocită în soluţionarea problemelor din domeniu, confirmate prin rezultate palpabile și experiență anterioară în domeniu;
 6. să aibă capacitatea de a identifica și a propune soluţii pentru rezolvarea eventualelor probleme din activitatea instituției, prezentând în cadrul concursului idei, concepte și măsuri realiste de dezvoltare a instituției.
 7. are exepriență managerială cel puțin 1 an;
 8. are capacitate deplină de exercițiu;
 9. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 10. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 11. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 12. nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

 • să aibă studii în domeniu prin absolvirea unei instituții de învățământ vocațional/tehnic postsecundar nonterțiar (nivelul V ISCED) sau a unei instituții de învățământ superior de licență (ciclul I).
 • Studiile formale nu sunt obligatorii în cazul unei experiențe de lucru de cel puțin 3 ani în domeniul culturii și al deținerii unor cursuri de formare continuă în domeniul culturii;

Experiență profesională: 3 ani în domeniu

Cunoştinţe:

 • cunoștințe în domeniul legislației aferente funcției deținute ;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoștințe de operare la calculator;Word ,Excel,Navigare,Internet.
 • cunoașterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit și a altor limbi utilizate pe teritoriul raionului.

Abilităţi:

 • Capacități de sistematizare a informației, comunicare eficientă, planificare, organizare, analiză și sinteză ,elaborare a documentelor ;
 • instruire , motivare, mobilizare ,soluționare de probleme.

Aptitudini:

respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, executare ,punctualitate, responsabilitate, disciplină, flexibilitate, tendința spre dezvoltare profesională continuă.

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

1) Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 din Regulamentul

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de
director al centrului cultural multifuncțional, aprobat prin Decizia Consiliului comunal Geamăna nr.1/6 din 16.02.2024

2) Curriculum Vitae (model Europass);

3) Copia actului de identitate;

4) Copia actului/actelor de studii;

5) Cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse al cărei model este specificat în anexa nr.2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al centrului cultural multifuncțional, aprobat prin Decizia Consiliului comunal Geamăna nr.1/6 din 16.02.2024 ;

6) Proiectul managerial.

7) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților, al cărei model este specificat în anexa nr.3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al centrului cultural multifuncțional, aprobat prin Decizia Consiliului comunal Geamăna nr.1/6 din 16.02.2024;

VII. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs –

22.02.2024-07.03.2024 ora 17:00.

VIII. Locul depunerii documentelor: Primăria com. Geamăna

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

Secretarul consiliului, datele de contact 026568397.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Centrului cultural multifuncțional, subdiviziunea Consiliului comunal Geamăna.

Constituţia Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a casei de cultură, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 83 din 22.02.2023, în vigoare din 16.03.2023.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea culturii nr.413/1999;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova
 • Legea 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
 • Legea 397/2003 privind finanţele publice locale
 • Codul civil al RM
 • Regulamentul de organizare și funcționare a casei de cultură, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 83 din 22.02.2023, în vigoare din 16.03.2023.