Așezarea geografică

Poziționare geografică

Geamăna este o localitate din raionul Anenii Noi, situată la latitudinea 46.8183, longitudinea 29.1388 și altitudinea de 82 metri față de nivelul mării. Distanța directă până la până la or. Anenii Noi este de 11 km, iar până capitala țării – or. Chișinău este de 36 km.

Caracteristicile geografice

Suprafața satului

Suprafața satului este de 5 mii ha. Arealul teritorial-administrativ dispune de resurse naturale relativ reduse. Fiind caracterizată printr-un relief predominat de altitudini joase (până la 300 m), cu o bonitate a solurilor (circa 65 %) mai mică de media națională, sunt necesar de implementat o serie de lucrări care ar diminua prejudiciul apărut ca urmare a micșorării notei de bonitate din ultimii ani. Din cauza suprafețelor agricole supuse continuu lucrărilor, a condițiilor meteorologice cât și altor lucrări industriale, pe teritoriul satului s-au format zone afectate de alunecări de teren, care inclusiv reprezintă unul din motivele de degradare ale solului.

Clima

Localitatea Geamăna se caracterizează printr-o climă temperat-continentală, cu ierni scurte și blânde, cu veri lungi și calde. Temperaturile medii anuale oscilează între 9,2 -9,9 grade Celsius. Temperaturile pozitive se înregistrează pe parcursul a 9 luni. Temperatura medie a lunii celei mai calde – iulie – plus 21,0-22,5 grade Celsius, a celei mai reci – ianuarie – minus 15-20 grade. Adâncimea de îngheț posibila a solului variază între 40- 50cm, maximală pe iarnă 65-70 cm. Cantitatea anuală de precipitații în mediu alcătuiește 460 mm. Grosimea stratului de zăpadă atinge 30 cm cu asigurarea de 5%. Vânturile predominante sunt din direcția nordica și nord –vestică. Vitezele maxime ale vintului rar trec peste limita de 25-30 m/s, însă pot să atingă și 35 m/s, cu rafale de până la 40 m/s. Apele freatice se găsesc destul de adânc, de la 6-15 m de la suprafața terasamentului, aceste poziții a apelor se găsesc în cele mai ploioase luni ale anului.

Bazine acvatice

Pe teritoriul satului curge râul Batâc cu lungimea de 5 km. Satul dispune de un lac cu o suprafață totală de 5 ha, 7 fântâni arteziene şi 56 fântâni de mină. Debitul de apă potabilă de care dispune localitatea nu este suficientă pentru îndestularea cerințelor zilnice. În mediu, pe cap de locuitor zilnic revine circa 60-70 l de apă, media pe republică fiind de circa 100 l. În anii secetoși, majoritatea fântânilor satului seacă. În partea de jos a satului apa din fântâni este poluată. Din aceste considerente revitalizarea sistemului de apeduct şi construirea unor noi porțiuni este o probleme prioritară pentru localitate.

Planificare spațială

Localitatea are în elaborare Planul Urbanistic General. Conform primăriei, satul este împărțit convențional în 4 părți: moara, centrul, potolinca și hârtopul.

Resursele naturale

Suprafaţa totală a fondului funciar atribuit localităţii constituie 5000 ha. Relieful comunei Geamăna este deluros, dealurile fiind separate între ele de pîraie, vîlcele şi râpi.

Factorii de poluare a mediului

Calitatea aerului

În c. Geamăna volumul noxelor degajate în atmosferă este minim, reieșind din faptul că pe teritoriul satului nu există depozite de îngrășăminte și pesticide. Principalele surse de poluare a mediului constituie transportul auto, gunoiștile neautorizate,  arderea tuturor tipurilor de combustibil în gospodăriile personale, arderea ilegala a miriștii și deșeurile de la animale din gospodăriile personale. Totuși, periodic problema poluării aerului apare datorită arderii stihiniice a deșeurilor de la depozitul municipal de deșeuri de la Țânțăreni.

Calitatea solului

Principalul factor de degradare a solurilor este eroziunea. Activitatea economică a condus la intensificarea proceselor de degradare a terenurilor și învelișului de sol. Reducerea exagerată a aplicării îngrășămintelor conduce la epuizarea conținutului de elemente fertile în soluri și la scăderea productivității terenurilor. Practica agricolă demonstrează că, capacitatea de producție și recoltele cresc prin utilizarea tehnologiilor avansate, mașinilor și uneltelor perfecționate, utilizarea îngrășămintelor și pesticidelor, efectuarea lucrărilor de irigare, desecare, drenare, de prevenire și combatere a eroziunii solului, etc. Nerespectarea acestor cerințe duce la micșorarea roadelor și degradarea  stratului fertil a solului-humusul.

În localitate sunt proprietari de terenuri agricole care utilizează tehnologii avansate de producere agricolă, folosind diverse chimicale, pesticide, ceea ce respectiv influențează asupra calității solului. De asemenea impact semnificativ are arderea miriștilor.

Calitatea apei potabile

Analiza apei din fântânile satului, iaz, râu efectuată în anul 2018 de către Centrul de sănătate Anenii Noi, a scos în evidență faptul că apa potabilă a 75% din fântânile supuse analizei are un procent înalt de nitrați, nitriți și urme de amoniac ce întrec cotele admisibile. Analizele repetate efectuate, au demonstrat că apa potabilă din fântânile localității nu s-a îmbunătățit.

Gestionarea deșeurilor

Majoritatea deșeurilor menajere solide generate în comuna Geamăna (cca. 450 tone/an) sunt colectate și transportate de întreprindea municipală la depozitul de deșeuri Țânțăreni, localizat la doar 5 km de hotarul de nord al localității Geamăna.

Întreprinderea municipală din com. Geamăna folosește echipament învechit (camion GAZ 61 cu remorcă, cu o vechime de peste 20 ani) colectând deșeurile de la casele oamenilor de două ori pe lună. Gospodăriile plasează deșeurile mixte în saci care sunt ridicați de muncitorii întreprinderii. Colectarea este dificilă și ineficientă, în principal, din cauza echipamentului depășit folosit.

Astfel, este imperativ necesar modernizarea serviciu de salubrizare din com. Geamăna cu extinderea acestuia și spre localitățile din com. Ciobanovca situate pe un traseu comun. Pentru asigurarea susținerii populației, dezvoltarea serviciului de salubrizare trebuie realizată cu implicarea comunitară, atât la configurarea elementelor serviciului, cât și la mobilizarea de fonduri pentru cofinanțarea activităților de implementare a serviciului.