Regulile de asigurare a curăţeniei   în localitatea Geamăna şi mecanismul de implementare

Regulile de asigurare a curăţeniei în localitatea Geamăna şi mecanismul de implementare

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL ANENII NOI

CONSILIUL COMUNAL GEAMĂNA

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РАЙОН АНЕНИЙ НОИ

КОМУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЖЯМЭНА

 

Str.Ştefan cel Mare, 50, com.Geamăna

MD-6522,  Republica Moldova,

tel.+373-26568397fax+373-26568295

  Ул. Штефан  чел Маре,50, ком. ЖЯМЭНА

МД-6522,  Республика Молдова,

tel.+373-26568397, fax .+373-26568295

 

DECIZIE NR.02/13                                                                                                                 din 14 august  2015

 

Cu privire la aprobarea Regulilor de asigurare a curăţeniei

 în localitatea Geamăna şi a mecanismului de implementare

     Ţinând cont de prevederile legale ce atribuie în competenţa administraţiei publice locale stabilirea unor reguli privind asigurarea curăţeniei în localitate, în coraport cu dreptul fiecărei persoane la menţinea unui mediu sănătos şi curat de viaţă, examinînd proiectul deciziei şi argumentelor expuse în cadrul şedinţei Consiliului comunal de către Primarul c. Geamăna , dl Sturza Eduard, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 10 lit. f) al Legii cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591-XIV din 23.09.1999, avizul comisiei de specialitate protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, Consiliul comunal Geamăna  

 

DECIDE:

1.     Se aprobă Regulile de asigurare a curăţeniei în c. Geamăna, r. Anenii Noi (conform anexei nr.1).

2.     Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru controlul ordinii sanitare (conform anexei nr.2).

3.     Se solicită locuitorilor c.Geamăna, neadmiterea încălcării Regulilor de asigurare a curăţeniei în c. Geamăna .

4.     Se atenţionează şi se informează locuitorii c. Geamăna, despre faptul că încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile rurale, constituie contravenţie, pasibilă de sancţionare, conform art. 181 din Codul contravenţional, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice (de la 400 până la 800 lei) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice (de la 1000 până la 2000 lei).

5.     Se informează locuitorii c. Geamăna că potrivit art. 46 din Codul contravenţional, sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată.

6.     În cazul încălcării de către peroanele vizate a regulilor de asigurare a curăţeniei în c. Geamăna, precum şi neînlăturarea abaterilor constatate şi notificate, Primăria c. Geamăna prin intermediul structurilor de profil sau cu antrenarea unor terţi operatori, va întreprinde măsuri organizatorico-economice şi administrative de dispoziţie de asigurare a curăţeniei în localitate cu recuperarea ulterioară cheltuielilor din contul persoanelor în sarcina cărora este asigurarea respectării regulilor aprobate.

7.     Se solicită Poliţiei de sector în comun cu Primarul c. Geamăna, dl Sturza Eduard şi Comisia pentru controlul ordinii sanitare întreprinderea măsurilor de profilaxie, prevenire şi, după caz, contracarare a încălcărilor prezentelor reglementări.

8.     Se solicită locuitorilor c. Geamăna, în caz de constatare a faptului privind încălcarea prezentelor reguli de a sesiza Poliţia de sector, Primarul c. Geamăna sau Comisia pentru controlul ordinii sanitare (după caz).

9.     Se solicită Poliţiei de sector, în comun cu Primarul c. Geamăna şi prin intermediul Comisiei pentru controlul ordinii sanitare, de a documenta încălcările prezentelor reglementări atât de către conducătorii agenţilor economici cât şi de persoanele fizice, cu notificarea, la etapa iniţială şi instrumentarea ulterioară a cauzei contravenţionale.

10.                       Primarul c. Geamăna, dl. Sturza Eduard şi Poliţistul de sector Croitor Serghei, vor informa periodic, în scris, Consiliul comunal  despre modul de aplicare şi executare a prezenţei decizii.

11.                       Prezenta decizie şi reglementările aprobate urmează a fi aduse la cunoştinţă locuitorilor c. Geamăna, prin toate mijloacele posibile precum şi prin elaborarea pliantelor informative de către Primăria c. Geamăna cu alocarea mijloacelor financiare necesare din cadrul bugetului local şi intră în vigoare în termen de 30 zile calendaristice din momentul adoptării.

12.                       Primarul c. Geamăna, dl Sturza Eduard, prin intermediul Comisiei pentru controlul ordinii sanitare, va conlucra periodic cu populaţia din teritoriu, întru asigurarea respectării prezentelor norme şi cu stabilirea unor modalităţi de amenajare şi dotare a băncilor publice amplasate pe străzile locale cu urne de gunoi.

13.                       Primarul c. Geamăna, dl Sturza Eduard, prin intermediul Comisiei pentru controlul ordinii sanitare vor asigura executarea prezentei decizii.

 

 

 

 

                       Preşedintele şedinţei                                            Coiman Pavel

 

                  Contrasemnat: 

             Secretarul consiliului                                           Puşcaş Natalia

 

 

 

Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului

comunal Geamăna

 Nr.  02/13 din 14.08.2015

REGULILE

de asigurare a curăţeniei în localitatea Geamăna, r. Anenii Noi

 

I.Dispoziţii generale

1.1. Prezentele reguli sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 10 lit. f) al Legii cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591-XIV din 23.09.1999 şi au ca scop stabilirea unor norme privind asigurarea curăţeniei în localitate, în coraport cu dreptul fiecărei persoane la menţinea unui mediu sănătos şi curat de viaţă şi stabilirea unor norme estetice a localităţii.

1.2. Regulile aprobate sunt obligatorii pentru toţi locuitorii c. Geamăna, precum şi persoanele ce traversează sau vizitează localitatea, inclusiv în calitate de proprietari sau titulari ai altor drepturi reale sau de creanţă în coraport cu bunurile imobile (case de locuit, instituţiile de învăţământ, medicale, de cultură, sport, etc.), precum şi pentru agenţii economici din teritoriu indiferent de forma lor organizatorico-juridică.

II.Reguli principale de menţinere a ordinii sanitare

2.1.  Proprietarii sau titularii altor drepturi reale sau de creanţă în coraport cu bunurile imobile (construcţii şi/sau terenuri), în special imobilele ce sunt amplasate geografic pe teritoriul adiacent al drumurilor publice centrale din localitate (drumurile asfaltate) sunt obligaţi să menţină imobilele integral, cu respectarea prezentelor norme sanitare şi de curăţenie şi asigurarea menţinerii unui aspect estetic permanent al acestora. Instalarea lăzilor de gunoi (cu caracteristici fixe sau parţial portante) este necesară şi obligatorie:

a) la intrările în instituţiile publice (instituţiile de învăţământ, medicale, de cultură, sport, etc.) – câte cel puţin o ladă de gunoi;

b) la intrările sau în imediata apropiere (maxim 10 metri pe orizontala) a întreprinderilor de producere, a unităţilor de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială – câte două lăzi de gunoi;

c) pe aleile parcurilor lângă fiecare bancă sau pe băncile amplasate pe teritoriul adiacent drumurilor publice – câte cel puţin o ladă de gunoi.

2.2. Lăzile de gunoi urmează să fie întreţinute în ordine exemplară (vopsite, cu un aspect estetic), curăţate zilnic de agenţii economici şi după necesitate în cazul peroanelor fizice responsabile, precum şi reparate de către persoana obligată la instalare.

2.3. Instalarea şi întreţinerea lăzilor de gunoi se efectuează de către administraţiile: instituţiilor publice, a întreprinderilor de producere, a unităţilor de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială, persoane fizice prin cooperare, etc.

2.4. Transportarea pe străzile centrale (asfaltate) ale satului în vrac/vraf a substanţelor minerale utile, materialelor de construcţie şi a deşeurilor de producere sau menajere cu mijloace de transport se permite numai cu mijloace de transport închise sau deschise, însă acoperite cu prelată.

2.5. Se interzice (după caz) pe străzi, trotuare, alei, parcuri şi alte locuri publice:

a)       depozitarea materialelor de construcţie (nisip, pietriş, moloz, blocuri de calcar, etc) şi de altă natură;

b)       deversarea apelor uzate, precum şi amplasarea ţevilor de canalizare în afara ogrăzilor private;

c)       parcarea şi/sau staţionarea mijloacelor de transport, a remorcilor sau altor agregate (automobil, tractor, tehnică agricolă, remorci de orice natură şi tip, utilaje, etc.) în situaţia în care amplasarea acestora obstrucţionează circulaţia pietonilor şi/sau a mijloacelor de transport;

d)       păstrarea şi depozitarea furajelor şi maselor lemnoase (fân, paie, porumb uscat, etc.) precum şi a deşeurilor animaliere;

e)       păstrarea şi depozitarea cutiilor de ambalaj;

f)        aruncarea deşeurilor de producere sau menajere, etc;

g)       depozitarea deşeurilor menajere, din construcţii, animaliere şi resturilor vegetale în alte locuri publice, decât punctul de colectare a deşeurilor din sat;

h)       arderea gunoiului, frunzelor şi altor deşeuri de producere sau menajere;

i)         spălarea transportului auto pe străzi şi trotuare;

j)        încleierea avizelor (de orice natura) pe garduri, copaci, pereţii instituţiilor publice, cu excepţialocurilor special amenajate sau autorizate;

k)       ţinerea câinilor dezlegaţi în afara curţilor caselor de locuit particulare, precum şi întreţinerea animalelor domestice pe lângă casele de locuit ce depăşesc numărul de capete permis de normativele sanitare naţionale;

l)         plimbarea câinilor fără echipament special;

m)     păscutul animalelor şi păsărilor domestice în parcuri şi locuri publice, precum şi păscutul animalelor domestice pe terenurile autorizate anterior datei stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale.

2.6. Posesorii de animale şi/sau păstorii (după caz) urmează să însoţească animalele spre/dinspre păşuni.

2.7.  În timpul curăţirii străzilor, trotuarelor, aleilor şi altor locuri publice se vor întreprinde măsuri în vederea neadmiterii:

a)       poluării pârăului;

b)       colectării gunoiului sub tufari, copaci, pe gazon precum şi pe zona carosabilă a drumului.

2.8. Curăţarea intrărilor în curţile sectorului particular precum şi în perimetrul din preajma gardului privat se efectuează din contul proprietarului pe lăţime (de minim un metru pe străzile locale şi de doi pe drumurile asfaltate) de la marginea acestuia pe toată lungimea, prin:

a) tăierea vegetaţiei ce depăşeşte 15 centimetri de la sol (cu excepţia culturilor sădite pentru amenajarea zonei respective: flori, arbuşti, arbori, iarbă decorativă, tufari decorativi, etc.);

b) măturarea teritoriului menţionat (cu respectarea obligatorie a pct. 2.7.);

c) nivelarea prin eliminarea şi amenajarea corespunzătoare a pietrişului (altor denivelări) în cazul executării lucrărilor de întreţinere a drumului cu autogrederul sau altor mijloace tehnice speciale.

2.9. Pe timp de iarnă, se interzice de a arunca zăpada pe partea carosabilă a străzii.

2.10. Gunoiul adunat în urma salubrizării zonelor particulare şi din preajma acestora se va transporta de către proprietar, la punctul de colectare a deşeurilor, cu excepţia zilelor stabilite şi organizate de către primăria c. Geamăna pe arterele centrale ale localităţii.

2.11. Transportarea obiectelor voluminoase de provenienţă casnică, deşeurilor din construcţii, animaliere şi resturilor vegetale (deşeurilor de producere sau menajere) se efectuează de către proprietar în locurile special amenajate din localitate şi autorizate de Primăria c. Geamăna.

III.  Participarea colectivelor de muncă şi a locuitorilor la salubrizarea

teritoriului c. Geamăna

3.1. În scopul antrenării tuturor colectivelor de muncă şi locuitorilor în activitatea de salubrizare ac. Geamăna, se stabileşte ziua de vineri ca zi pentru igienizarea şi salubrizarea comunei.

3.2. Instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma organizatorico-juridică, vor lua măsuri în vederea dotării şi pregătirii colectivelor de muncă pentru desfăşurarea acţiunilor de igienizare şi salubrizare.

3.3. Proprietarii caselor de locuit particulare sunt obligaţi să efectueze curăţarea teritoriului adiacent în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.

3.4. Primăria c. Geamăna va mobiliza agenţii economici, populaţia aptă de muncă întru realizarea sarcinilor privind desfăşurarea acţiunilor de curăţenie a teritoriului, conform condiţiilor stabilite.

IV. Dispoziţii finale

4.1. Se permite depozitarea şi amplasarea provizorie a materialelor de construcţie, precum şi a produselor furajere pe teritoriul alăturat gospodăriilor private, cu excepţia arterelor principale ale localităţii (drumurilor centrale asfaltate), pe un termen de pînă la 10 zile lucrătoare, cu autorizarea anticipată de către Primăria c. Geamăna şi cu condiţia că depozitarea acestora să nu obstrucţioneze circulaţia pietonilor şi a mijloacelor de transport.

4.2. Solicitarea de autorizare se efectuiază prin notificare telefonică la numărul de telefon (265)68-914, sau prin depunerea unei cereri scrise în acest sens.

4.3. Autorizarea reprezintă procesul de înscriere într-un registru special, înscriere ce serveşte temei pentru exonerare de răspundere contravenţională pentru termenul stabilit la pct. 4.1.

4.4. Modul şi procedura internă de evidenţă a solicitărilor de autorizare pentru depozitare provizorie, se stabileşte de primarul c. Geamăna, dl Sturza Eduard.

4.5. Încălcarea termenului stabilit prin procedura de autorizare, serveşte temei de atragere la răspundere în conformitate cu prezentele reglementări.

 

 

Secretarul consiliului                                            Puşcaş Natalia

 

 

 

Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului

comunal Geamăna

 Nr.  02/13 din 14.08.2015

Componenţa nominală a Comisiei pentru controlul ordinii sanitare:

1.      Catărău Oleg

2.      Gligor Larisa

3.      Coiman Nadejda

4.      Bulgari Iurii

5.      Domentii Valentina

6.      Sturza Eduard

7.      Sturza Nicolae

8.      Dorfman Vasile

9.      Croitor Serghei

 

 

 

 

 

 

Secretarul consiliului                                            Puşcaş Natalia

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL ANENII NOI

CONSILIUL COMUNAL GEAMĂNA

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РАЙОН АНЕНИЙ НОИ

КОМУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЖЯМЭНА

 

Str.Ştefan cel Mare, 50, com.Geamăna

MD-6522,  Republica Moldova,

tel.+373-26568397fax+373-26568295

  Ул. Штефан  чел Маре,50, ком. ЖЯМЭНА

МД-6522,  Республика Молдова,

tel.+373-26568397, fax .+373-26568295

 

DECIZIE NR.02/13                                                                                                                 din 14 august  2015

 

Cu privire la aprobarea Regulilor de asigurare a curăţeniei

 în localitatea Geamăna şi a mecanismului de implementare

     Ţinând cont de prevederile legale ce atribuie în competenţa administraţiei publice locale stabilirea unor reguli privind asigurarea curăţeniei în localitate, în coraport cu dreptul fiecărei persoane la menţinea unui mediu sănătos şi curat de viaţă, examinînd proiectul deciziei şi argumentelor expuse în cadrul şedinţei Consiliului comunal de către Primarul c. Geamăna , dl Sturza Eduard, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 10 lit. f) al Legii cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591-XIV din 23.09.1999, avizul comisiei de specialitate protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, Consiliul comunal Geamăna  

 

DECIDE:

1.     Se aprobă Regulile de asigurare a curăţeniei în c. Geamăna, r. Anenii Noi (conform anexei nr.1).

2.     Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru controlul ordinii sanitare (conform anexei nr.2).

3.     Se solicită locuitorilor c.Geamăna, neadmiterea încălcării Regulilor de asigurare a curăţeniei în c. Geamăna .

4.     Se atenţionează şi se informează locuitorii c. Geamăna, despre faptul că încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile rurale, constituie contravenţie, pasibilă de sancţionare, conform art. 181 din Codul contravenţional, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice (de la 400 până la 800 lei) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice (de la 1000 până la 2000 lei).

5.     Se informează locuitorii c. Geamăna că potrivit art. 46 din Codul contravenţional, sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată.

6.     În cazul încălcării de către peroanele vizate a regulilor de asigurare a curăţeniei în c. Geamăna, precum şi neînlăturarea abaterilor constatate şi notificate, Primăria c. Geamăna prin intermediul structurilor de profil sau cu antrenarea unor terţi operatori, va întreprinde măsuri organizatorico-economice şi administrative de dispoziţie de asigurare a curăţeniei în localitate cu recuperarea ulterioară cheltuielilor din contul persoanelor în sarcina cărora este asigurarea respectării regulilor aprobate.

7.     Se solicită Poliţiei de sector în comun cu Primarul c. Geamăna, dl Sturza Eduard şi Comisia pentru controlul ordinii sanitare întreprinderea măsurilor de profilaxie, prevenire şi, după caz, contracarare a încălcărilor prezentelor reglementări.

8.     Se solicită locuitorilor c. Geamăna, în caz de constatare a faptului privind încălcarea prezentelor reguli de a sesiza Poliţia de sector, Primarul c. Geamăna sau Comisia pentru controlul ordinii sanitare (după caz).

9.     Se solicită Poliţiei de sector, în comun cu Primarul c. Geamăna şi prin intermediul Comisiei pentru controlul ordinii sanitare, de a documenta încălcările prezentelor reglementări atât de către conducătorii agenţilor economici cât şi de persoanele fizice, cu notificarea, la etapa iniţială şi instrumentarea ulterioară a cauzei contravenţionale.

10.                       Primarul c. Geamăna, dl. Sturza Eduard şi Poliţistul de sector Croitor Serghei, vor informa periodic, în scris, Consiliul comunal  despre modul de aplicare şi executare a prezenţei decizii.

11.                       Prezenta decizie şi reglementările aprobate urmează a fi aduse la cunoştinţă locuitorilor c. Geamăna, prin toate mijloacele posibile precum şi prin elaborarea pliantelor informative de către Primăria c. Geamăna cu alocarea mijloacelor financiare necesare din cadrul bugetului local şi intră în vigoare în termen de 30 zile calendaristice din momentul adoptării.

12.                       Primarul c. Geamăna, dl Sturza Eduard, prin intermediul Comisiei pentru controlul ordinii sanitare, va conlucra periodic cu populaţia din teritoriu, întru asigurarea respectării prezentelor norme şi cu stabilirea unor modalităţi de amenajare şi dotare a băncilor publice amplasate pe străzile locale cu urne de gunoi.

13.                       Primarul c. Geamăna, dl Sturza Eduard, prin intermediul Comisiei pentru controlul ordinii sanitare vor asigura executarea prezentei decizii.

Comments

comments